องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด +++งานแข่งเรือยิ่งใหญ่ ห้วยไส้ไก่งามตา ในธาราปลามากมี ไหมมัดหมี่ลือชื่อ คนเลื่องลือถิ่นข้าวหลาม แสนงดงามประเพณี รสชาติดีกุ้งก้าวกราม คือนามตำบลหน่อม

 
 
นางนิตยา หลงทวีป
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 
นางภัทรภร ดวงใจ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 

นางยุพิน ประทุมขันธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


 

นางสุบรร ณรงค์ไชย
เจ้าพนักงานธุรการ


 

นางจิราพร พลอาสา
เจ้าพนักงานพัสดุ


 

นางปริญญาพร ธิมาชิย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


 
นางสาวธนวรรณ  มูลหัวโทน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุนางสาวอาริยา  สาระพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
     
     
     
     
View : 1548