องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด +++งานแข่งเรือยิ่งใหญ่ ห้วยไส้ไก่งามตา ในธาราปลามากมี ไหมมัดหมี่ลือชื่อ คนเลื่องลือถิ่นข้าวหลาม แสนงดงามประเพณี รสชาติดีกุ้งก้าวกราม คือนามตำบลหน่อม

 
 
นายสมัย โชคะตะ
ประธานสภา
 

นางเจียจรินทร์ ศิลปักษา
รองประธานสภา
 
นายภรัณยู  แก้วพลงาม
เลขานุการสภา

นายสงกรานต์ มิเถาวัลย์
ส.อบต.หมู่ที่ 1

นายพลตรี ปากชำนิ
ส.อบต.หมู่ที่ 1

นายสุมิตย์ แสงทะมาตย์
ส.อบต.หมู่ที่ 2

นายประสงค์ ศรีสวาท
ส.อบต.หมู่ที่ 3

นายบุญสอน พิมพ์โพชา
ส.อบต.หมู่ที่ 3

นายจำรัส มีอำนาจ
ส.อบต.หมู่ที่ 4

นายวิเชียร ศรีเมือง
ส.อบต.หมู่ที่ 4

นายทวี พิมพ์ไชยศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 5

นายถิรวัฒน์ บุคลิค
ส.อบต.หมู่ที่ 5

นายสุดใจ วิสัชนาม
ส.อบต.หมู่ที่ 6

นายชัยยศ เคลือน้ำคำ
ส.อบต.หมู่ที่ 6

นายประวิทย์ คำเดช
ส.อบต.หมู่ที่ 7

นายถาวร พุดมี
ส.อบต.หมู่ที่ 7

นายสมเดช อ่อนศิลา
ส.อบต.หมู่ที่ 8

นายบุญจันทร์ ขันแข็ง
ส.อบต.หมู่ที่ 8

นายพิชัย ศิลปักษา
ส.อบต.หมู่ที่ 9

นายสากล เรืองศักดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 9

นายอดุลย์ แถลงธรรม
ส.อบต.หมู่ที่ 10

นายอานนท์ ขันแข็ง
ส.อบต.หมู่ที่ 10

นายสมเดช ศิลปักษา
ส.อบต.หมู่ที่ 11

นางอาภรณ์ โภชน์บุญมี
ส.อบต.หมู่ที่ 12

นายอุทิศ มะปราง
ส.อบต.หมู่ที่ 12

นายนิยม มิเถาวัลย์
ส.อบต.หมู่ที่ 13

นายคำมี พันจริต
ส.อบต.หมู่ที่ 13
     
     
     
     
View : 785