องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด +++งานแข่งเรือยิ่งใหญ่ ห้วยไส้ไก่งามตา ในธาราปลามากมี ไหมมัดหมี่ลือชื่อ คนเลื่องลือถิ่นข้าวหลาม แสนงดงามประเพณี รสชาติดีกุ้งก้าวกราม คือนามตำบลหน่อม

   
 
นายสมัย โชคะตะ
ประธานสภา

 

นางเจียจรินทร์ ศิลปักษา
รองประธานสภา

 
 
ดต.สมหมาย  จำปาทอง
เลขานุการสภา

 

นายสงกรานต์ มิเถาวัลย์
ส.อบต.หมู่ที่ 1

 

นายพลตรี ปากชำนิ
ส.อบต.หมู่ที่ 1

 

นายสุมิตย์ แสงทะมาตย์
ส.อบต.หมู่ที่ 2

 

นายประสงค์ ศรีสวาท
ส.อบต.หมู่ที่ 3

 

นายบุญสอน พิมพ์โพชา
ส.อบต.หมู่ที่ 3

 

นายจำรัส มีอำนาจ
ส.อบต.หมู่ที่ 4

 

นายวิเชียร ศรีเมือง
ส.อบต.หมู่ที่ 4

 

นายทวี พิมพ์ไชยศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 5

 

(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่ 5

 

(ว่าง)
ส.อบต.หมู่ที่ 6

 

นายชัยยศ เคลือน้ำคำ
ส.อบต.หมู่ที่ 6

 

นายประวิทย์ คำเดช
ส.อบต.หมู่ที่ 7

 

นายถาวร พุดมี
ส.อบต.หมู่ที่ 7

 

นายสมเดช อ่อนศิลา
ส.อบต.หมู่ที่ 8

 

นายบุญจันทร์ ขันแข็ง
ส.อบต.หมู่ที่ 8

 

นายพิชัย ศิลปักษา
ส.อบต.หมู่ที่ 9

 

นายสากล เรืองศักดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 9

 

นายอดุลย์ แถลงธรรม
ส.อบต.หมู่ที่ 10

 

นายอานนท์ ขันแข็ง
ส.อบต.หมู่ที่ 10

 

นายสมเดช ศิลปักษา
ส.อบต.หมู่ที่ 11

 

นางอาภรณ์ โภชน์บุญมี
ส.อบต.หมู่ที่ 12

 

นายอุทิศ มะปราง
ส.อบต.หมู่ที่ 12

 

นายนิยม มิเถาวัลย์
ส.อบต.หมู่ที่ 13

 

นายคำมี พันจริต
ส.อบต.หมู่ที่ 13

 
     
     
     
     
View : 1015