องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด +++งานแข่งเรือยิ่งใหญ่ ห้วยไส้ไก่งามตา ในธาราปลามากมี ไหมมัดหมี่ลือชื่อ คนเลื่องลือถิ่นข้าวหลาม แสนงดงามประเพณี รสชาติดีกุ้งก้าวกราม คือนามตำบลหน่อม

 
 
ดต.สมหมาย  จำปาทอง
ปลัด อบต.หน่อม

 
 
 
นายบรรเทิง  กิจพฤกษ์
รองปลัด อบต.หน่อม


 
 
 
นายจักรกริช เข็มแฟ้นพะเนา
หัวหน้าสำนักปลัด


 
 

นางสาวอนุธิดา  เครือแวงมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


 

นางวิไลลักษณ์ ศิริ
นักจัดการงานทั่วไป


 

ว่าที่ ร.ต.ธงชัย คำไพ
นิติกร


 

นางสาววิภาดา ตรีทศ
นักจัดการงานทั่วไป

 

นายบรรณวิชญ์  นมนาน
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

 

นายพิเชษฐ์ กะจะวงษ์
ผช.นักวิชาการเกษตร

 

นางสาววนิดา ไชยวงค์
ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


 

นางชวลัน พรมศร
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 

นายเฉลิมชัย พลแดง
พนักงานเครื่องสูบน้ำ


 

นายสำรอง ศิลปักษา
พนักงานเครื่องสูบน้ำ


 

นายวิชัย สีแสงลม
พนักงานเครื่องสูบน้ำ


 

นายธวัชชัย ขันแข็ง
ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

 

นางวัลยา   ศิริสาขา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายหนูภา หงษ์ลอยลม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 

นายอุดม  สระกลาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


 


 


 
  น.ส.เบญจมาพร ไชยันโต  
  ประชาสัมพันธ์  
     
View : 1312