องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด +++งานแข่งเรือยิ่งใหญ่ ห้วยไส้ไก่งามตา ในธาราปลามากมี ไหมมัดหมี่ลือชื่อ คนเลื่องลือถิ่นข้าวหลาม แสนงดงามประเพณี รสชาติดีกุ้งก้าวกราม คือนามตำบลหน่อม

 


 
 
 
นายบรรเทิง  กิจพฤกษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม


 
 
 
นายจักรกริช เข็มแป้นพะเนา
หัวหน้าสำนักปลัด


 
 

นางสาวอนุธิดา  เครือแวงมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

ว่าที่ ร.ต.ธงชัย คำไพ
นิติกร

 

นางวิไลลักษณ์  ศิริ
นักทรัพยากรบุคคล
 

นางสาววิภาดา ตรีทศ
นักจัดการงานทั่วไป

 

นายบรรณวิชญ์  นมนาน
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

 

นายอนุมัติ  ศรีโคตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาววนิดา ไชยวงค์
ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


 

นางชวลัน พรมศร
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 

นายเฉลิมชัย พลแดง
พนักงานเครื่องสูบน้ำ


 

นายสำรอง ศิลปักษา
พนักงานเครื่องสูบน้ำ


 

นายวิชัย สีแสงลม
พนักงานเครื่องสูบน้ำ


 

นายสว่าง คำสุวรรณ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 

นางสาวเบญจมาพร  ไชยันโต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


 

นางสาวณัฎฐ์ชญาดา  วงษ์จันทร์แดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


 

นายชยาวัฒน์  ศรีโคตร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


 

นายอุดม  สระกลาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ  
 

นายวีระพงษ์  ไชยวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
     
     
     
View : 1878