องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด +++งานแข่งเรือยิ่งใหญ่ ห้วยไส้ไก่ใสงามตา ในธาราปลามากมี ไหมมัดหมี่ลือชื่อ คนเลื่องลือถิ่นข้าวหลาม แสนงดงามประเพณี รสชาติดีกุ้งก้ามกราม คือนามตำบลหน่อม

 
นายณรงค์ ขันแข็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม
081-9647257


                                          
                                         
  นายประวิทย์ พิมพ์โพชา                       นางเจียจรินทร์ ศิลปักษา
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม            รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม
  063-5291414                                083-5609336
                      
                                                            
   
นางสาววีระยา  ฤทธิภา
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม
093-3277291
   
นายปราโมทย์  สงเคราะห์สุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

0918319679


นายบรรเทิง  กิจพฤกษ์ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม
0857580748
View : 2352