องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด +++งานแข่งเรือยิ่งใหญ่ ห้วยไส้ไก่งามตา ในธาราปลามากมี ไหมมัดหมี่ลือชื่อ คนเลื่องลือถิ่นข้าวหลาม แสนงดงามประเพณี รสชาติดีกุ้งก้าวกราม คือนามตำบลหน่อม

คำนำ

        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                 พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๕ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินการ   โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ
        ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม เป็นไปอย่างมีประสิทธิ จึงได้จัดทำแผน
การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

                                                       องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

สารบัญ

 
เรื่อง                                                                                          หน้า
ส่วนที่ ๑   บทนำ
        ๑.๑ บทนำ                                                                        ๑
        ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน                                      ๒
๑.๓ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน                                          ๒      ๑.๔ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน                                    ๓                    
ส่วนที่ ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม
๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)           ๕     
๒.๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)                ๗
        ๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น(แบบ ผด.๐๒/๑) ๒๕  
 
บทนำ
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๕ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน   สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ทำให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ
ดังนั้น แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม               จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ทำให้แนวทาง                  ในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๕                   ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณา  แผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ
๓.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๔.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ
๕.เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผนการ
ดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
๑.  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาความยุ่งยาก ซับซ้อนของงาน  ตามแผนที่ได้วางเอาไว้
        ๒.  เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน มีการประสานงาน และบูรณาการการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
        ๓.  เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินการคลังโดยมีการได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อดำเนินงาน
        ๔.  เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผน และสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
        ๕.  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับโอกาสการศึกษา การบริการทางสังคม การประกอบอาชีพ  การพัฒนาศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน
        ๖.  เพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน  และประชาชน
        ๗.  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
        ๑.  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดเอาไว้  ตามแผนการ
บริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ
        ๒.  มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและดำเนินการได้อย่างคลอบคลุมทั่วถึง อย่างมีประสิทธิภาพ
        ๓.  ประหยัดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
        ๔.  เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคง
        ๕.  เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่างๆของรัฐและประชาชนทั่วไป
        ๖.  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด
        ๗.  ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
        ๘.  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี  ตามหลักธรรมมาภิบาล   
 
ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรานจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
 
 
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ
 
หน่วยงานอื่น
                 
 
จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ 
 
 
เสนอร่างแผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุน      การจัดทำแผนฯ 
 
พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน
                        คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น               
 
 
 
 
               
 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผู้บริหารท้องถิ่น                         
       
   
 
 
ประกาศใช้
  
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม
                                                                                                       
                                                                                                                                                แบบ ผด01
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยดำเนินการ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน          
  1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ
18 95 3,604,110 98 กองช่าง
  1. ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
0 0 0 0  
  1. ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้ง บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
0 0 0 0  
  1. พัฒนา บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
1 5 40,000 2 กองช่าง
รวม 19 100 3,644,110 100 กองช่าง
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต           
2.1 ส่งเสริมอาชีพแกประชาชนให้มีรายได้เพียงพอและทั่วถึง 1 25 35,000 12 กองช่าง
2.2 พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร          
2.3 การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้แก่ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 1 25 30,000 10 กองช่าง
2.4 จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ให้มีอย่างเพียงพอในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 0 0 0 0  
2.5 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 2 50 230,000 78 กองช่าง
รวม 4 100 295,000 100 กองช่าง
 
ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยดำเนินการ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว           
3.1 พัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลและเน่าเสีย 1 50 30,000 30 กองช่าง
3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 0 0 0 0 กองช่าง
3.3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษต่างๆในชุมชน 1 50 20,000 20 กองช่าง
3.4 รณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 0 0 0 0  
รวม 2 100 100,000 100 กองช่าง
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม งานประเพณี และกีฬา          
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพการศึกษาและกระบวนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 5 42 724,400 73 กองช่าง
4.2 ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป 0 0 0 0  
4.3 เสริมสร้าง สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม 2 17 60,000 6 กองช่าง
4.4 พัฒนา ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 2 17 80,000 8 กองช่าง
4.5 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา และนันทนาการในกลุ่มเยาวชน และระดับองค์กรต่างๆ 3 24 125,000 13 กองช่าง
รวม 12 100 989,400 100 กองช่าง

 
ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยดำเนินการ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการบรรเทาสาธารณภัย          
5.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 3 34 55,000 21 กองช่าง
5.2 เสริมสร้างมาตรการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 4 44 121,000 45 กองช่าง
5.3 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 1 11 30,000 11  
5.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปพร.ภายในตำบล 1 11 60,000 23 กองช่าง
รวม 9 100 266,000 100 กองช่าง
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข          
6.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ และมาตรฐานอย่างทั่วถึง 1 100 40,000 100 กองช่าง
6..2 ส่งเสริมชุมชนในด้านสาธารณสุข 0 0 0 0  
รวม 1 100 40,000 100 กองช่าง
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 0 0 0 0  
7.1 เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 2 10 40,000 16 กองช่าง
7.2 การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน 19 90 212,300 84 กองช่าง
7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 0 0 0 0  
รวม 21 100 252,300 100 กองช่าง
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่น ๆ  ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลฯลฯ 0 0 0 0  
8.1 สนับสนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ 12 100 2,299,000 100 กองช่าง
รวม 12 100 2,299,000 100 กองช่าง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ
  2. ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
  3. ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้ง บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
  4. พัฒนา บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
ที่ โครงการกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม                                         ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน                                   ที่รับผิดชอบ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1                เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  1
ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 148.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.10-0.50  เมตร พร้อมลงท่อ คสล.ศก.0.30 เมตร จำนวน 6  ท่อน (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม)
299,000 หมู่ 1 กองช่าง                      
 
ที่ โครงการกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม                                         ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน                                   ที่รับผิดชอบ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  2          เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  2
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  81.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.10-0.50  เมตร   และขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  85.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.10-0.50  เมตร  (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม)
335,300 หมู่ 2 กองช่าง                      
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  3          เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  3
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  148.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.10-0.50  เมตร(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม)
 
298,000 หมู่ 3 กองช่าง                      
 
 
ที่ โครงการกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม                                         ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ (บาท) สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน                                   ที่รับผิดชอบ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
 4 - หมู่ที่  6 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  4 – หมู่ที่  6
ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  111.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.10-0.50  เมตร(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม)
280,000 หมู่ 4-6 กองช่าง                      
5 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ  หมู่ที่ 2,4,5,6,7,12 และ  13 ก่อสร้างเตาเผาขยะหมู่ที่ 2,4,5,6,7,12 และ  13 ขนาดกว้าง  1.20  เมตร ยาว  1.20  เมตร  สูง  2.00  เมตร  (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม) 280,000 หมู่ 2,4,5,
6,7,12
และ  13
กองช่าง                      
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
 6 - หมู่ที่  9 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  6-หมู่ที่  9 ขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15  เมตร ลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.10-0.50 เมตร(ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบลหน่อม)
98,900 หมู่ที่  6 –
หมู่ที่  9
กองช่าง                      
 
 
ที่ โครงการกิจกรรม
รายละ?
View : 255